POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do Użytkowników Aplikacji Mobi, (zwanej dalej: Oprogramowanie) i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych zbieranych przez te Oprogramowanie, w tym zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest IQS Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a (zwany dalej „IQS”).


II. DANE OSOBOWE

IQS przetwarza dane osobowe w postaci adresu email oraz unikalnego identyfikatora Użytkownika w celu poprawnego zainstalowania, a następnie zalogowania Użytkownika do Oprogramowania.

Adres email Użytkownika jest tożsamy z emailem używanym na koncie panelisty Opinie.pl i IQS pozyskał zgodę na jego przetwarzanie w Oprogramowaniu w oddzielnym zapytaniu, w ramach ankiet prowadzonych na Opinie.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez IQS, reguluje Regulamin panelu Opinie.pl, zaakceptowany przez jego uczestników

W Oprogramowaniu używane są niezależne moduły firm zewnętrznych, podmiotów trzecich, będących odrębnymi administratorami danych (zwanych dalej ‘Firmami’). Pobierane przez Firmy wszelkie dane, w  szczególności dane osobowe, oraz ich przetwarzanie regulowane są poprzez oddzielne Polityki Prywatności tychże Firm, udostępniane wraz z Oprogramowaniem.


III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Adres email, administrowany przez IQS, może zostać udostępniony Firmom tylko za odrębną zgodą udzieloną im przez Użytkownika.


IV. OPŁATY

Korzystanie z Oprogramowania jest całkowicie darmowe. Użytkownik ponosi jedynie koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Oprogramowania. Koszty zgodne są z umowami Użytkownika zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. IQS nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Oprogramowania.


V. KONTAKT

Użytkownik może w każdym momencie skontaktować się z IQS, w zakresie administracji jego danymi, poprzez email mobi@grupaiqs.pl.POLITYKA PRYWATNOŚCI UŻYKOWNIKÓW SDK W APLIKACJI MOBI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do Użytkowników SDK firmy Spicy Mobile (zwanych dalej: SDK) zainstalowanego w aplikacji firmy IQS (zwanej dalej: Oprogramowanie) i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych zbieranych przez to SDK, w tym zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem zbieranych danych jest Spicy Mobile sp. z. o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75C (zwany dalej „Spółką”).

Spółka zobowiązuje się chronić prywatność Użytkowników i wszystkie informacje od nich uzyskane. Spółka zapewnia, iż pozyskane informacje mogą zostać użyte wyłącznie w celach badawczych.


II. CEL ZBIERANIA DANYCH

Zainstalowane na urządzeniu Użytkownika SDK zbiera dane o aktywności Użytkownika, które są następnie przesyłane do Spółki. Analiza tak uzyskanych danych pozwala Spółce uzyskiwać informacje dotyczące korzystania z Internetu i ze sposobu korzystania urządzeń przenośnych przez użytkowników tych urządzeń. Informacje te odpowiednio przetworzone, tak aby identyfikacja pojedynczego użytkownika nie była możliwa, mogą być następnie wykorzystywane do przygotowywania prognoz dotyczących tendencji rynkowych, tworzenia produktów i rozpowszechniania wiedzy odnośnie Internetu.


III. ZBIERANE DANE

Od momentu zainstalowania, nadania uprawnień i zainstalowania Oprogramowania, poprzez SDK automatycznie zbierane są następujące dane: pełne adresy URL stron internetowych przeglądanych za pomocą przeglądarek wraz z czasem ich otwarcia, nazwy aplikacji uruchomionych na urządzeniu Użytkownika, nazwy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika, adres IP, unikalne numery Oprogramowania i użytkownika (lub sublicencjobiorcy) oraz zadeklarowana nazwa użytkownika, machine ID (unikalny identyfikator sprzętowy), wersja systemu operacyjnego, wersja przeglądarki, przybliżona lokalizacji przy użyciu GPS lub usług lokalizacji korzystających ze źródeł sieciowych, takich jak wieże telefonii komórkowej i punkty dostępu Wi-Fi, lista profili znanych przez urządzenie, historia i zakładki przeglądarki, inne dane techniczne urządzenia, do których SDK uzyskuje dostęp w procesie instalacji Oprogramowania. Ponadto, o ile aplikacja w której jest zainstalowane niniejsze SDK uzyska odpowiednią zgodę od użytkownika, to SDK może uzyskać dostęp zgodny z uprawnieniami uzyskanymi przez aplikację, w tym pełny dostęp do Internetu, dostęp do funkcji telefonicznych urządzenia, w tym numeru danego telefonu, numeru seryjnego urządzenia, numeru telefonu rozmówcy, dostęp do danych na karcie SD, dostęp do informacji w kalendarzu.


IV. DANE OSOBOWE

Spółka przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: identyfikator AndroidID oraz AdvertisingID oraz dane określone w punkcie III. W związku z tym Spółka nie przetwarza danych osobowych bezpośrednio identyfikujących Użytkownika i przetwarza jego spseudonimizowane dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Spółka zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do żądania przeniesienia danych, do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie. Uzyskanie dostępu do danych osobowych wymaga przesłania wniosku na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej. Wniosek zostanie rozpoznany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka stosuje środki zapewniające dokładność, kompletność i aktualność danych osobowych Klientów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy Spółki z firmą IQS, chyba że prawo wymaga lub zezwala na przechowywanie danych w dłuższym okresie.


V. KONTAKT

Spółka wykorzystuje udostępnione jej dane osobowy wyłącznie, aby zachęcić do instalacji Oprogramowania, udzielić niezbędnego Użytkownikowi wsparcia technicznego, aby udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu badania i jego celu, ustalić przyczynę braku otrzymywania danych zbieranych przez SDK lub aby poinformować o zmianach umowy licencyjnej.

Użytkownik może w każdym momencie skontaktować się ze Spółką poprzez pomoc@mobience.pl.


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Spółka może przekazywać zebrane dane innym firmom badającym Internet w celach badawczych, tylko na podstawie zawartych z nimi pisemnych umów o przetwarzaniu danych i zgodnie z przepisami właściwego prawa. Spółka nie będzie w żadnym wypadku udostępniać danych dla potrzeb marketingowych takich osób. Spółka może przekazywać zebrane dane jej podwykonawcom zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa SDK i danych oraz innym firmom/uczelniom w celach badawczych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanego SDK, Spółka korzysta z usług firm takich jak Gemius, Amazon i dane użytkownika mogą być przez te firmy przetwarzane.

Więcej o ochronie danych:

Gemius: https://www.gemius.com/privacy-policy.html

Amazon: https://services.amazon.com/privacy-policy.html


 
Opinie.pl korzysta z plików cookies, w tym dostarczanych przez podmioty trzecie, w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, funkcjonalnych i badawczych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.